පුවත්

  • තැපැල් කාලය: ජනවාරි -21-2021

    2021 ජනවාරි 13 වන දින සාමාන්‍යාධිකාරී ජෝ ලයි, “ආදර පූජා” ක්‍රියාවෙහි ෂියාමන් ෂින්යාං රථවාහන පොලිස් බලකායට පැමිණ, වෙස් මුහුණු 3000 ක් රථවාහන පොලිස් නිලධාරීන්ට පරිත්‍යාග කළේය.වැඩිදුර කියවන්න »

  • තැපැල් කාලය: ජනවාරි -21-2021

    2021 ජනවාරි 8 වන දින සීමාසහිත ෂියාමන් ෆී ෆේ බෑග් සමාගමේ විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික රැස්වීම ග්‍රේස් හෝටලයේදී පැවැත්විණි. රැස්වීමේ මුලසුන දැරුවේ විකුණුම් කළමණාකරු යාන් මෙනවිය වන අතර විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාජිකයින් එකින් එක සාරාංශ කළහ. විකුණුම් කණ්ඩායම මායාකාරී හා හූ ...වැඩිදුර කියවන්න »

  • තැපැල් කාලය: ජනවාරි -21-2021

    වසන්ත උළෙල ළඟා වෙත්ම, වසංගත වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා හොඳ කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා, 2021 ජනවාරි 7 වන දින, හයිකාං දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය, හයිකාං දිස්ත්‍රික් හදිසි කළමනාකරණ කාර්යාංශය, හයිකාං දිස්ත්‍රික් මානව සම්පත් සහ ...වැඩිදුර කියවන්න »